شرایط استفاده و توافقنامه شرکت سمند ترابر بین الملل (برای راننده، صاحب بار و شرکت)
-1 تعاریف و اصطالحات:
-1-1 فرستنده: افرادی که در برنامه یا وبسایت شرکت سمند ترابر بین الملل به منظور ارسال بار ثبت نام کرده اند .
-1-2 گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که توسط فرستنده به عنوان گیرنده بار معرفی شده است.
-1-3 راننده: افرادی که در برنامه راننده یا وبسایت شرکت سمند ترابر بین الملل به منظور دریافت درخواست ارسال بار و ارائه
سرویس حمل و نقل ثبت نام کرده اند .
-1-4 بار: محموله ای که قرار است توسط راننده و به درخواست فرستنده، حمل شده و به گیرنده برسد .
-1-5 کاربر: شخصی است که با فناوری ارتباطی به اپلیکیشن شرکت سمند ترابر بین الملل متصل و از خدمات نرم افزاری
شرکت سمند ترابر بین الملل بهرمند می شود.
-1-6 کاربران: منظور فرستندگان و رانندگان می باشد .
-1-7 شرکت: منظور شرکت سمند ترابر بین الملل به عنوان ارائه دهندۀ خدمت حمل می باشد.
-1-8 حساب کاربری: حسابی است که افراد برای استفاده از سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل در نرم افزار شرکت سمند
ترابر بین الملل ایجاد کرده اند .
-1-9 اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاده از سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل دارند .
-1-10 اطالعات محرمانه: اطالعاتی که توسط کاربران در اختیار شرکت سمند ترابر بین الملل قرار داده می شود مانند شماره
تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و غیره .

2 حساب کاربری:
-2-1 کاربر با ثبت نام در برنامه حمل شرکت سمند ترابر بین الملل می پذیرد که قوانین و مقررات شرکت سمند ترابر بین
الملل را به صورت کامل مطالعه کرده و قبول کرده است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر
کاربران از شرکت سمند ترابر بین الملل به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
-2-2 برای استفاده از برنامه حمل شرکت سمند ترابر بین الملل الزم است که هر کاربر یک حساب کاربری در برنامه حمل
بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در شرکت
سمند ترابر بین الملل کنند . برای استفاده از برنامه حمل کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه
خود را در نرم افزار شرکت سمند ترابر بین الملل ثبت کند .
-2-3 کاربر می پذیرد اطالعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در برنامه حمل شرکت سمند ترابر بین الملل وارد
کند .
-2-4 هر فرد تنها می تواند یک حساب کاربری به عنوان فرستنده در برنامه حمل شرکت سمند ترابر بین الملل داشته باشد .
-2-5 مسئولیت همۀ فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص در شرکت سمند ترابر بین الملل یا سایر خدمات مربوط
به شرکت سمند ترابر بین الملل انجام می شود به عهدۀ کاربر است.
-2-6 مسئولیت حفظ امنیت اطالعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود
شدن یا سرقت اطالعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطالع شرکت برساند . بدیهی است تا
زمانی که اطالع رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و
می شود به عهدۀ کاربر خواهد بود .
-2-7 کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد
یا شرکت دیگری منتقل کند .
-2-8 در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر
کاربر اطالعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر
خودداری کند .

-3 استفاده از برنامه حمل شرکت سمند ترابر بین الملل:
-3-1 رانندگان متعهد می شوند در حین انجام خدمات شرکت سمند ترابر بین الملل از استعمال هرگونه مواد مخدر یا
مشروبات الکلی امتناع کنند .
-3-2 با استفاده از سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل کاربر می پذیرد که برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین
جمهوری اسالمی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند . کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد
مخدر، سالح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسالمی ایران مجاز نیست از طریق این سرویس ارسال نموده یا
همراه داشته باشد .
-3-3 فرستنده متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف، هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر، یا هر موردی از این قبیل موضوع
را از قبل به کاربر راننده اعالم کند، در غیر این صورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت راننده به نقطه مبدا، مواجه با
موارد فوق شود، مجاز به لغو )امتناع از انجام( حمل بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده برعهدۀ کاربر فرستنده است.
-3-4 کاربر متعهد می شود هیچگاه از سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل به صورتی که به شرکت سمند ترابر بین الملل یا
شرکای آن صدمه ای وارد کند استفاده نکند .
-3-5 کاربر می پذیرد که شرکت سمند ترابر بین الملل ممکن است از ارسال پیامک به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده
کند . کاربر می تواند درخواست کند که ارسال این پیام ها قطع شود اما می پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام ها، ممکن است
در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود .
-3-6 شرکت سمند ترابر بین الملل ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در
برنامه، یا درصدی از هزینه حمل کاسته یا درصدی از هزینه حمل پس از آن به کاربر برگردانده شود و یا مبلغ مشخصی به
حساب کاربر در شرکت سمند ترابر بین الملل اضافه می شود.
-3-7 کاربر می پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به افراد دیگر ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کدها را به صورت
عمومی منتشر کند )حتی اگر شرکت سمند ترابر بین الملل در فضاهای عمومی این کدها را منتشر کرده باشد ( مگر اینکه
شرکت سمند ترابر بین الملل رسماَ این اجازه را به آنها داده باشد .
-3-8 کاربر می پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن )اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق
درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت سمند ترابر بین الملل در اختیار آنها قرار می دهد یا هر
روش دیگری ( فقط برای استفاده از سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به
صورت نقد ندارد.
-3-9 کاربر می پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه حمل به آنها داده می شود ممکن است منقضی شوند . از
آنجایی که شرکت سمند ترابر بین الملل برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی کند، این حق برای شرکت
محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند .
همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی
بوده است، می تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند .
-3-10 مسئولیت تامین اینترنت و سختافزار الزم و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس
شرکت سمند ترابر بین الملل به عهدۀ کاربر است.
-3-11 کاربر می پذیرد حداکثر بار مجاز در هر ماشین همان است که در کارت ماشین نوشته شده و بارگیری بیشتر از حد
مجاز به هیچ وجه حتی با توافق فرستنده و راننده مجاز نمیباشد .
-3-12 کاربر متعهد می شود پس از اتمام حمل از هیچ بخش از اطالعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس شرکت سمند ترابر
بین الملل، از فرستندگان یا رانندگان کسب کرده است هیچگونه استفاده ای نکند . طبعاً ذخیره کردن اطالعات فرستندگان یا
رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین شرکت سمند ترابر بین الملل خواهد بود. همچنین
کاربر متعهد می شود در طول حمل، فقط در شرایط ضروری از اطالعاتی که از فرستندگان یا رانندگان در سرویس شرکت
سمند ترابر بین الملل ارائه شده است استفاده کند . استفادۀ کاربر از این اطالعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری
اسالمی ایران باشد .
-3-13 با استفاده از سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل، کاربر می پذیرد که در حین حمل شرکت سمند ترابر بین الملل را
وسیله ای برای تبلیغات و بازاریابی کاالها و خدمات شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصوالت و خدمات
شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کند .
-3-14 کاربر متعهد به رعایت همۀ قوانین راهنمایی و رانندگی، اسالمی، شرعی، اخالقی و اجتماعی جمهوری اسالمی در طول
مدت همکاری با شرکت سمند ترابر بین الملل می باشد.
-3-15 کاربر می پذیرد که متن حریم شخصی شرکت سمند ترابر بین الملل را مطالعه کرده است و مورد قبول وی است.
-3-16 کاربر می پذیرد که برنامه حمل شرکت سمند ترابر بین الملل تنها یک خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین
فرستندگان و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک حمل فراهم می کند . در سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل راننده مختار
است یک درخواست حمل را بپذیرد یا رد کند، همچنین فرستنده این اختیار را دارد که پس از ارسال درخواست حمل،
مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه مبداء نسبت به کنسل نمودن حمل اقدام نماید . لذا هر حملی که
فرستنده با راننده انجام می دهد باید به عنوان یک قرارداد الزم مستقل بین راننده و فرستنده در نظر گرفته شود .
-3-17 خدمات شرکت سمند ترابر بین الملل ممکن است با مشارکت خدمات شرکت های دیگری ارائه شود که شرکت شرکت
سمند ترابر بین الملل کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات
مختص به خود را دارند و شرکت سمند ترابر بین الملل مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکتها ندارد .

-4 هزینه ها و پرداخت:
-4-1 کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه هایی که به شرکت سمند ترابر بین الملل می پردازد وجود ندارد.
-4-2 کاربر می پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف شرکت سمند ترابر بین الملل مشخص می شود و پس از استفاده از آن
نسبت به هزینۀ سرویس نمی تواند اعتراضی داشته باشد .
-4-3 پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش هایی که توسط شرکت سمند ترابر بین الملل مشخص می شود، میتواند
صورت گیرد. این روش ها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامۀ موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت
نقدی به راننده.
-4-4 کاربر می پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان
سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد .
-4-5 کاربر می پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان
سرویس، مکان سرویس )مبدا، مقصد یا مسیر حمل( یا عوامل دیگر متغیر باشد .
-4-6 کاربر می پذیرد که باید هزینۀ حمل را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامه شرکت سمند ترابر بین الملل
جهت پرداخت آنالین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند . در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه یا مشکالت ارتباطی از
جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود، فرستنده همچنان موظف به پرداخت هزینه
حمل خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی فرستنده با دفتر شرکت سمند ترابر بین الملل یا
روش های دیگر صورت پذیرد . در صورتی که فرستنده به هر دلیلی از جمله مشکالت اپلیکیشن پرداخت را انجام نداده باشد،
شرکت حق دارد مبلغ حمل را از اعتبار کاربر در شرکت سمند ترابر بین الملل کسر کند .
-4-7 کاربر می پذیرد هیچوقت درخواست حمل به شرکت سمند ترابر بین الملل ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از
سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل را داشته باشد . کاربر فرستنده اگر پس از ارسال درخواست حمل و پذیرش درخواست
توسط یک راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان و زمان مشخص شده به عنوان مبدا حضور پیدا نکند و کاربر راننده اگر
پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان و زمان مشخص شده به عنوان مبدا
حمل حضور پیدا نکند شرکت می تواند به علت عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت سمند ترابر بین الملل که منجر به
خدشهدار شدن شهرت و اعتبار کاری او خواهد شد، هزینه ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران
وصول کند .
-4-8 فرستنده می پذیرد هر گونه خسارت به شرکت سمند ترابر بین الملل که به دلیل محموله باشد را بپردازد. این موارد
شامل توقیف خودرو در نتیجه مسروقه یا مشکوک بودن بار، انفجار خود به خودی بار و … می باشد . در چنین مواردی شرکت
سمند ترابر بین الملل حق دارد این هزینه ها را از اعتبار موجود در حساب شرکت سمند ترابر بین الملل فرستنده کسر یا از
وی وصول کند .
-4-9 راننده می پذیرد هرگونه جریمه ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی بر عهده وی بوده و فرستنده مسئولیتی در این
قبال ندارد. همچنین هرگونه ضرر و زیان به فرستنده که به دلیل کوتاهی یا بی توجهی راننده باشد باید از طریق راننده جبران
شود. این موارد شامل تاخیر بدون علت موجه، توقیف در نتیجه تخلف راننده، آسیب به بار در نتیجه بسته بندی نامناسب راننده
و غیره می باشد .
-4-10 راننده می پذیرد در صورت دریافت وجه نقد از فرستنده یا گیرنده حق الزحمه شرکت سمند ترابر بین الملل را نقدا
پرداخت کرده و یا شرکت سمند ترابر بین الملل این اختیار را دارد گه این رقم را از پرداختهای آتی وی کسر کند .
-4-11 در مواردی که پرداخت به صورت نقدی اعالم شده است، مسئولیت دریافت کرایه با راننده بوده و شرکت سمند ترابر
بین الملل مسئولیتی در این قبال ندارد .

-5 مسئولیت شرکت سمند ترابر بین الملل:
-5-1 شرکت سمند ترابر بین الملل می بایست تمامی تالش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختالفات ایجاد شده بین
کاربران و ایجاد صلح و سازش در بین آنها انجام دهد .
-5-2 شرکت سمند ترابر بین الملل با استفاده از نظارتهای خود تالش بر افزایش کیفیت و رعایت عدالت در ارائه خدمات را
دارد.
-5-3 شرکت سمند ترابر بین الملل تضمینی نسبت به اجرا شدن برنامه حمل روی همۀ دستگاهها یا همۀ شبکه های ارتباطی
)اینترنت، شبکه تلفن همراه و …( ندارد.
-5-4 تمامی اطالعات کاربران به عنوان اطالعات محرمانه نزد شرکت سمند ترابر بین الملل محافظت شده و دسترسی به آن
توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح.
-5-5 چنانچه هر یک از کاربران شرکت سمند ترابر بین الملل در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند، برابر
شرایط فوق می توانند شکایت خود را از طریق واحدهای ارتباط با مشتریان و صدای مشتریان به شرکت سمند ترابر بین الملل
مطرح کنند و شرکت سمند ترابر بین الملل پیگیری الزم و تالش خود را جهت حل و فصل اختالفات به عمل خواهد آورد.
-5-6 جهت اطالع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات شرکت سمند ترابر بین الملل و استفاده از اپلیکیشنهای
مشتری و راننده، همۀ اطالعات مورد نیاز کاربران توسط شرکت سمند ترابر بین الملل در اپلیکیشن قرار داده شده است و
اشخاص می توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کامال با شرایط ذکر شده و خدمات شرکت سمند ترابر بین الملل
آشنا شوند .

-6 مسئولیت کاربران:
-6-1 مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران فرستنده و راننده که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران
از جمله قانون مجازات اسالمی )ارتکاب جرم در هنگام حمل( و قوانین مدنی ) ورود خسارت به اموال کاربر( باشد، بر عهدۀ
شخص متخلف بوده و شرکت سمند ترابر بین الملل هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و
شرکت سمند ترابر بین الملل می تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده
نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت سمند ترابر بین الملل به عمل آورد .
-6-2 هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار شرکت سمند ترابر بین الملل
شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و شرکت حق غیر فعال نمودن کاربر و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه
خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.
-6-3 مسئولیت استفاده از اقالم و عالئمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران فرستنده شود بر عهدۀ کاربر
راننده بوده و در صورت لزوم شرکت سمند ترابر بین الملل نسبت به قطع سرویس با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد
نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت سمند ترابر بین الملل میباشد .
-6-4 مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عدم استفاده از نرم افزار شرکت سمند ترابر بین
الملل در حین رانندگی و حفظ سالمت خودرو برعهدۀ کاربران راننده است.
-6-5 فرستنده موظف است بار را در زمان اعالم شده آماده ارسال داشته باشد و مسئولیت هرگونه تاخیر در بارگیری یا تخلیه
به عهده وی بوده و باید ضرر و زیان راننده را جبران نماید .
-6-6 راننده متعهد می شود که در تمام زمان حمل بار موبایل خود را به صورت روشن همراه داشته باشد و به تماس های
شرکت سمند ترابر بین الملل و فرستنده پاسخ صحیح دهد .

-7 شرایط محموله به شرح زیر است:
-7-1 محموله هایی که فرستنده قبل از ارسال باید اطالع داده و مجوزهای الزم را اخذ نموده باشد عبارت است از مواد منفجره،
محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات آتشزا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و هر باری که نیاز
به مجوز خاص داشته باشد .
-7-2 محموله باید متناسب با خودرو بوده به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از
طرف کارخانۀ سازندۀ خودرو تعیین شده باشد .
-7-3 انتقال محموله بدون حضور فرستنده )مالک کاال( توسط کاربر راننده ممنوع است و کاربر حق ارسال کاال را نخواهد
داشت، در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و شرکت سمند ترابر بین
الملل حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند .

-8 موارد فنی:
-8-1 کاربر حق ندارد هیچ گونه تالشی در جهت استخراج سورس کد (Code Source (نرمافزارهای شرکت سمند ترابر بین
الملل شامل دیکامپایل (Decompile(، مهندسی معکوس (Engineering Reverse (یا فعالیت های مشابه انجام دهد، مگر
اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد .
-8-2 کاربر مجاز نیست با استفاده از روش های Framing یا Mirroring یا روش های دیگر نسخۀ دیگری از
سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل را روی سرورهای دیگر ارائه کند . همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار شرکت سمند
ترابر بین الملل یا در روش ارائۀ سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل تغییر یا اخاللی ایجاد کند .
-8-3 کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری(Indexing (، مطالعه یا هر گونه فعالیت
داده کاوی روی سرویس اجرا کند .
-8-4 کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش سرویس
شرکت سمند ترابر بین الملل یا سرویس های مرتبط با شرکت سمند ترابر بین الملل انجام دهد .

-9 محتوای تولید شده توسط کاربران:
-9-1 شرکت سمند ترابر بین الملل ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر
بخشهای این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل های مشابه منتشر کنند . مالکیت هر مطلب )شامل متن،
عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …( که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود؛ اما با
ثبت آنها در سرویس های مرتبط به شرکت سمند ترابر بین الملل کاربران این حق را به شرکت سمند ترابر بین الملل می دهند
که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند . همچنین شرکت سمند ترابر
بین الملل مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت های دیگر منتقل کند .

-10 قطع سرویس:
-10-1 شرکت سمند ترابر بین الملل در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر )راننده یا مشتری(
می تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا راننده ها خطرناک یا نامطلوب باشد، حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس
شرکت سمند ترابر بین الملل را دارد.

-11 توافق از راه دور:
-11-1 کاربر توافق می کند جهت مبادلۀ آسان اطالعات، همۀ تغییرات و الحاقیه های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و
اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابالغیه های مربوط به شرکت سمند ترابر بین الملل، از طریق سیستم رایانه ای شرکت
سمند ترابر بین الملل به عمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطالع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط
مذکور اعالم می کند .
-11-2 مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهدۀ کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام های
صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام های
ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
-11-3 کاربر می پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعالم قبولی و تصدیق پیام های صادره از طرف شرکت سمند
ترابر بین الملل به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می شود و هر گونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل
استماع و مردود است.
-11-4 کاربر با عضویت در سرویس شرکت سمند ترابر بین الملل قصد و اراده خود نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و
عمل حقوقی از جمله عقود و معامالت از راه دور و از طریق سیستم رایانه ای و الکترونیکی را اعالم می کند .